waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

Läroplan Lpfö18

Mål och riktlinjer

Hållbar utveckling: Helhet/ allsidighet

 • utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet
 • utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • utveckla sin kulturella identitet


Arbetssätt

 • ta sig tid för att få personlig kontakt till alla barn varje dag
 • akta/ respektera barnets personlighet
 • ta barnet på allvar med sina idéer, önskningar, problem och i motståndssituationer
 • skapa en trygg miljö
 • skapa en miljö och ger rum/ tid som inspirerar barnen till lek, kreativitet och egna idéer
 • gestalta en vardag där barnet har stor möjlighet till individuellt inflytande och valmöjlighet
 • fira fester tillsammans
 • utflykter i samhället
 • förskolans Likabehandlingsplan som levande dokument


Normer och värden/ social kompetens

 • utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
 • utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra
 • utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
 • utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället
 • utveckla intresse och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation
 • utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan
 • utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem
 • utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
 • utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar


Arbetssätt

 • ta sig tid för att få personlig kontakt till alla barn varje dag
 • akta/ respektera barnets personlighet
 • väcka intresse och förståelse för andra människors mående, känslor, åsikter
 • intressera sig för barnets idéer, önskningar, problem, motstånd, upplevelser
 • skapa en trygg miljö
 • gestalta en vardag där barnet har stor möjlighet till individuellt inflytande och valmöjlighet
 • visa barnen vägar att lösa sociala problem, uppmuntra de att hämta hjälp/ berätta
 • ta upp återkommande problemsituationer som samtal på samling eller genom sagor
 • lägga stor vikt på den fria leken som övningsfält
 • vuxnas goda förebild och närvaro
 • prata om/ läser böcker om olika kulturer och etiska dilemma/ livsfrågor när sådant uppstår hos barn/ i gruppen
 • förskolans Likabehandlingsplan som levande dokument
 • miljöarbete och omsorg (börjar med småkryp och växter i trädgården och skog, sopor, källsortering, besök på bondgården/ närkontakt till djur, akvariefiskar)
 • visa barnen vägar att lösa sociala problem, uppmuntra de att hämta hjälp/ berätta
 • ta upp återkommande problemsituationer som samtal på samling eller genom sagor
 • lägga stor vikt på den fria leken som övningsfält
 • vuxnas goda förebild och närvaro
 • skapa forum för diskussion och berättande för barnen
 • förskolans likabehandlingsplan som levande dokument

 
Utveckling och lärande

 Arbetssätt

 • utvecklingspedagogik: bemöta barnet på sin individuella nivå genom att pedagogerna skapar rum och tillfällen och ger tid för att barnet får möjlighet att synas och höras och kan driva fram aktiviteter, teman och leken med stort personligt inflytande
 • dialogiskt lärande: pedagogen ger möjlighet till utbyte/ intresserar sig för det barnet gör genom att ”bolla” med barnet om möjligheter, frågor, idéer, tar sig tid i individuellt bemötande, detta gynnar framförallt språkutvecklingen
 • multimodalt lärande: det kopplas ihop 2 olika aktiviteter i syfte av förstärkt utveckling.

 
Språkutveckling/ kommunikation

 • utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
 • utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
 • utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
 • utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap


Arbetssätt

 • ta sig tid för att få personlig kontakt till alla barn varje dag
 • sång, rim, lek, fingerlek, dans, musik på samlingar och till våra fester ska väcka barnens lust att röra sig, att hitta nya uttrycksformer som förbinder språk och rörelse som leder till utveckling
 • rörelse och musik knyten till språk
 • dockteater och organiserade lekar utvecklar barnets språk, ordförråd, lust att prova själv
 • Vårt övergripande tema odling, näring och miljö är särskilt predestinerat i målets syfte då detta är ett område som rör människans elementära behov och existensfrågor och som väcker otroligt många frågor och intresse, utvecklar nyanserat språk och begrepp som vill bli förstådda och prövade
 • Högläsning av olika slags litteratur samt diskussion om berättelsen/ egna erfarenheter mm, sagoberättande som vidgar fantasin med inre bilder och nya frågor

 
Naturvetenskap/ teknik

 • utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling
 • utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
 • utvecklar förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap


Arbetssätt

 • temaområden som utvecklar och utmanar naturvetenskapliga och tekniska kunskaper
 • utevistelse, prova fysik med kroppen
 • odling
 • skogsutflykt
 • källsortering och miljö
 • pedagogisk köksverksamhet
 • konstruerande och byggande
 • skapande och pysslande
 • fria leken


 
Matematik

 • utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • utveckla förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
 • utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp


Arbetssätt

 • temaområden som utvecklar och utmanar matematiska kunskaper
 • den fria leken
 • ritning och målning
 • pysselaktiviteter
 • bakning
 • sång/ musik/ takt/ rytm
 • pedagogisk köksverksamhet

 
Hälsa /rörelse

 • utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande


Arbetssätt

 • bjuda på möjligheter att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning:
 • inomhus (samling med rörelse, dans, motorik grov/ fin, rytmiska element, musik, storbygget med kryphål, aktiviteter som vävning, pyssel, den fria leken, eurytmi, mini-röris, hinderbana)
 • utomhus (skogsutflykt, vandra, klättra, gunga, springa, hoppa, balansera, bollekar, gräva/ bygga, olika miljöer, olika terräng, åka pulka, skridsko, skidor, cykla, bygget med plankor, störar, stenar, trädgårdsarbete)
 • pedagogisk köksverksamhet: uppstående samtal om mat, hygien och vilan ökar förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
 • hygien: utvecklar förståelse för vikten av personlig hygien (toalett, tvätta händerna, vid förkylning) samt förståelse för att ansvara för sitt eget välbefinnande (t.ex. rätt kläder, skor, knäppa jacka mm)


Lek/ skapande

 • utveckla fantasi och föreställningsförmåga
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
 • utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans


Arbetssätt

 • vi vill bjuda på en miljö som kan förvandlas och skapa möjligheter i oändlighet
 • kreativa och konstnärliga aktiviteter av olika slag, med olika material/ naturmaterial
 • lek ute och i naturen och i skog och mark, utflykter bjuder på olika läromiljöer
 • sång, dans, ramsor dagligen och när barnen önskar
 • musik/ instrument, musiksagor, tillgång till instrument
 • ritning, material alltid tillgängligt
 • akvarellmålning, målning
 • modellering i lera och bivax
 • möjlighet till pysselaktiviteter
 • årstidsbundna pyssel


Barnets inflytande – likvärdighet

 • Varje barn ska ges förutsättningar att
 • utveckla intresse och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation
 • utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan
 • utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem
 • få möjlighet att bilda sig egna upp
 • Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt
 • Barn ska ges förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende
 • Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.


Arbetssätt

 • ta sig tid för personlig kontakt till alla barn varje dag
 • respektera barnets personlighet
 • ta barnet på allvar med sina idéer, önskningar, problem, lyssna
 • skapa en miljö som inspirerar barnen till lek och kreativitet och rum för egna idéer
 • gestalta en vardag där barnet har stor möjlighet till personligt inflytande och valmöjlighet
 • få barnen ansvara för sina handlingar vid konflikt, visar vägar inom detta
 • få barnen att respektera andra och andras åsikter
 • få barnen att respektera gränser och ett nej, den egna friheten når sin gräns där den andras börjar
 • skapa forum för eget berättande och diskussioner
 • Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa.


 
Arbetssätt

 • ta sig tid för att få personlig kontakt till alla barn varje dag
 • akta/ respektera barnets personlighet
 • aktiviteter i mindre grupp för att nå och möta varje enskilt barn
 • genom individuell och pedagogisk dokumentation får en bild av barnets utveckling och lärande med stor möjlighet att reagera på akut behov och bemöta det enskilda barnet
 • vara en pulserande och levande verksamhet där det finns bejakande och möjlighet till förändringar
 • Vår syn på människan är att vi ser individen i första hand och inte könet.
 • Vi motverkar och reagerar aktivt på stereotypa könsroller.
 • akta barnets personlighet oavsett kön
 • skapa lika förutsättningar för både pojkar och flickor under leken, aktiviteter, sociala händelser
 • Alla aktiviteter är öppna för alla, vi uppmuntrar barnen aktivt.
 • Alla leksaker är till för alla, vi uppmuntrar barnen att välja olika.
 • Motverka könsindelade ”gäng”, alla får vara med.
 • alla medarbetare tar del av Likabehandlingsplanen/ Plan mot diskriminering, återkommande aktuella samtal
 • förskolans likabehandlingsplan som levande dokument


Förskola och hem

 • Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.
 • Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag. Det är viktigt att alla som ingår i arbetslaget har förmåga att förstå och samspela med barnen och att skapa tillitsfulla relationer med hemmen, så att förskoletiden blir positiv för barnen.
 • För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.
 • I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.


Arbetssätt

 • föräldramöten, utvecklingssamtal, tillgänglighet för samtal vid behov
 • information i månadsbrev, kalendarium, aktuell information på olika sätt (digitalt, fysiskt)
 • Rutiner om föräldrarnas delaktighet och inflytande
 • föräldrarna ges information om förskolans mål och arbetssätt på föräldramöten, vid aktuell anledning och genom möjlighet att få insyn i förskolans planer (föräldra-pärm)
 • förstärka och fördjupa kontakt till föräldrarna genom gemensamma fester, gemensam arbetsdag och möjlighet till studiebesök
 • dokumentation för föräldrarna: ”titta-pärm”/ fotodokumentation.

Klicka här för att komma tillbaka till Maria Nyckelpiga!