waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

A477DAAA-297B-43E0-B590-E24C43639EBA

Fritids Fjärilen

Verksamheten vid waldorfskolornas fritidshem regleras i Skollagen och Lgr11. I En fortsatt väg till frihet formuleras kompletterande riktlinjer utifrån ett waldorfpedagogiskt perspektiv. Verksamheten riktar sig till barn från klasserna F – 3.

Den pedagogiska verksamheten syftar till att stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation, som främjar deras återhämtande av krafter. Verksamheten vid waldorfskolornas fritidshem är organiserad utifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov. En central utgångspunkt i uppdraget är den värdegrund som anges i de nationella styrdokumenten och fritidshemmets kontinuerliga arbete med denna. Fritidshemmets syfte är att komplettera den utbildningen som eleven får i förskoleklass och skolan.

 

Lärandeaktiviteterna kan inrymma olika uttrycksformer så som drama, teknik, bild, musik, dans, sång, rörelse samt hantverksarbete i såväl hårda som mjuka material. Det pedagogiska arbetet vid waldorfskolornas fritidshem utgår från årstidsloppet. Detta påverkar t.ex. hur utomhusaktiviteter planeras, vilka högtider som firas, vilka hantverksaktiviteter som erbjuds och att lärarna alltid arbetar ur ett mångkulturellt perspektiv.

Fritidshemmet ger goda möjligheter och utrymme för elevernas egna intressen, och erbjuder en trygg och säker inom- och utomhusmiljö som inspirerar till grupplek och andra aktiviteter. Fritidshemmet ligger i direkt anslutning till skolan. Runt huset finns en fin skogsbacke med spännande natur som inbjuder till lek.

Mellanmål serveras varje dag 14.30 och baseras på livsmedel av samma höga kvalitet som skolan använder sig av.

Öppettiderna varierar enligt föräldragruppens behov. Under skollov och studiedagar är Fritids öppet från ca. kl. 07.00. 

Maxtaxa gäller för verksamheten. Vi följer kommunens regler för kö och placering.

Kontakt