waldorfskolan mitt i byn

waldorfskolan mitt i byn

Antagningsrutiner

Antagningsrutiner på Mariaskolan

Mariaskolan tar emot elever på de grunder som anges i skollagen. Antagningsförfarandet är olika beroende på om eleven skall börja i första klass eller i någon av de andra klasserna.

En elev, som skall börja i Mariaskolans klass 1 (eller annan klass) anmäls i första hand direkt här på hemsidan under ”ansökan till skolan”.

Du kan även lämna in en ansökan skriftligen via post, på en blankett som Mariaskolan tillhandahåller eller på kommunens blankett för val av skola.

Skicka in din ansökan här
eller ladda ner blanketten här.

Så här går det till

Under vårterminen före skolstart kallas alla föräldrar skriftligt till ett eller ett par föräldramöten. Om adressen har förändrats prövar vi också mail eller telefon. Oftast stämmer någon av uppgifterna fortfarande.

På mötet presenteras Waldorfpedagogiken i stort samt Mariaskolans profil. I slutet av terminen inbjuds barn och föräldrar till en inskrivningsdag. Då får barnen träffa sina blivande klasskamrater och pröva på olika rörelselekar, lyssna till en berättelse och rita en teckning. Föräldrarna får information om Fritidshemmet Fjärilen, som verkar i anslutning till Mariaskolan.

Till skolans förskoleklass kallas familjer med barn anmälda till följande års klass 1.

I övrigt följs samma rutiner som vid skolstart och det första föräldramötet är delvis gemensamt.

Om en elev söker sig till Mariaskolan i ett senare skede, är rutinerna annorlunda. Då inbjuds först föräldrar och barn till ett möte med antagningslärare och rektor. Skolan ber vid detta möte om tillstånd att kontakta den förra skolan. De ber också om att få tillgång till elevens IUP och eventuellt åtgärdsprogram. Rektor kontaktar den förra skolan.

Efter ett samtal får familjen en rundvandring på skolan och om de är intresserade av att fortsätta processen får barnet träffa sin blivande lärare, hälsa på i klassen och småningom sker skolbytet. Rektor beslutar om antagningar i samråd med kollegiet. Skolsyster lämnar föräldrarna en blankett för beställning av journaler.

Antagningslärare förmedlar uppgifter om familjen till klassläraren och skolans ekonomiansvariga. Familjens mejladresser förs in i listan över Mariaskolans föräldrar för att familjen skall bli delaktig i den löpande informationen om skolan.

Skicka in din ansökan här!